Dr. Sagar Usdadia

  • M.B.B.S - B.J. Medical college, Ahmedabad(2016)
  • M.S. Ortho - B.J. Medical college, Ahmedabad under Dr HP Bhalodiya (2020)
  • FASSI - Fellowship in spine surgery. 2 year long term ASSI spine surgery fellowship under renowned spine surgeons Dr M M Prabhakar, Dr J V modi and Dr Rajesh Solanki at B.J. medical college & Civil hospital, Ahmedabad. (2020-2022)
  • Spine Fellow at Government Spine Institute, Ahmedabad under Dr R A Solanki(2021-2022)
  • JP Orthocare, Ahmedabad- Trained as a spine surgeon under Dr Jayprakash Modi (2021-2022)
  • Consultant Spine Surgeon at Trinity hospital, Rajkot(2022 onwards)